N.V.Graniet

Gedeponeerd ter griffie der Kantongerechten op 19 oktober 2010 onder A.R. No 10-4286 en bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo
in Suriname op 18 oktober 2010

Artikel 1 Algemeen

 • 1.1  In deze voorwaarden wordt verstaan onder :
  N.V.Graniet: partij bij enige overeenkomst strekkende tot levering van producten, te weten de levering van goederen dan wel levering van diensten ter zake het verrichten van werkzaamheden als reparaties, installaties en constructies
  Afnemer : de wederpartij van N.V.Graniet bij de hierboven bedoelde overeenkomst
  Product : goed dan wel dienst, zoals montage, installatie, reparatie, constructie, inspectie of onderhoud.
 • 1.2  Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van algemene voorwaarden van afnemers, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten tot het leveren van een goed en /of tot het verrichten van enkele diensten, tussen N.V.Graniet en haar afnemers, tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen. Zij zijn ook van toepassing op alle daaraan voorafgaande onderhandelingen en eventuele aanvullende of vervolgovereenkomsten.

Artikel 2. Overeenkomst.

 • 2.1  De overeenkomst tot koop en / of de overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten komen tot stand op het moment van een schriftelijke bevestiging van N.V.Graniet en/of na ontvangst van de vooruitbetaling zoals afgesproken bij voorgaande onderhandelingen.
 • 2.2  De afnemer stemt ermee in dat N.V.Graniet de goederen in verschillende fasen aflevert
  en stemt ermee in dat de diensten in fasen op verschillende tijden worden uitgevoerd, welke fasen vooraf worden overeengekomen.
 • 2.3  Afnemer is verplicht om goederen en / of diensten die door N.V.Graniet geleverd moeten worden zoals overeengekomen, af te nemen en wel op het tijdstip dat tussen partijen uit hoofde van de betreffende overeenkomst en/of deze voorwaarden geldt.
 • 2.4  Indien N.V.Graniet gedurende de uitvoering van de overeenkomst mede afhankelijk is van de medewerking van afnemer en deze in die medewerking om welke reden dan ook tekortschiet, wordt de termijn voor uitvoering verlengd met zoveel tijd als N.V. Graniet redelijkerwijs nodig heeft om de door het tekortschieten van afnemer veroorzaakte vertraging ongedaan te maken. Hetzelfde geldt, indien vertragingen in de uitvoering ontstaan als gevolg van verzoeken van of vanwege afnemer of een Overheidsinstantie tot wijziging, aanpassing of aanvulling van hetgeen is overeengekomen. Bovendien komen de daarbij gemaakte kosten, in verband met een tekortschieten en /of vertraging als hiervoor genoemd ontstaan, voor rekening van afnemer.
 • 2.5  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vinden prestaties plaats in de werkplaats of het magazijn van N.V.Graniet.
 • 2.6  Alle door N.V.Graniet overeengekomen leveringstermijnen gelden als indicatie en zijn geen fatale termijnen.

Artikel 3 Risico en eigendomsovergang

 • 3.1  Het risico voor een door N.V.Graniet te leveren goed gaat blijvend op afnemer over op het moment dat de goederen bij N.V.Graniet gereed staan voor aflevering en dit schriftelijk is kenbaar gemaakt aan afnemer. Indien op het tussen N.V.Graniet en afnemer geldende tijdstip van aflevering, afnemer om niet aan N.V.Graniet toe te rekenen redenen niet afneemt, gaat het risico op dat tijdstip blijvend op afnemer over.Alle kosten in verband met bewaring en transport, die N.V.Graniet vanaf het in de vorige zin genoemde tijdstip van aflevering met betrekking tot het goed moet maken, komen geheel
  voor rekening van afnemer.
 • 3.2  N.V.Graniet behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan afnemer afgeleverde goederen totdat het verschuldigde met inbegrip van kosten, boete en rente voor al deze goederen in het geheel is voldaan. Indien door N.V.Graniet in het kader van de overeenkomst ten behoeve van afnemer werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat afnemer ook deze vorderingen, eveneens met kosten, boete en rente aanN.V.Graniet heeft voldaan.
 • 3.3  Zolang afnemer niet de eigendom van het verkochte goed heeft verkregen, is hij verplicht voor zorgvuldige behandeling daarvan zorg te dragen en mag deze slechts gebruiken binnen het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten. Afnemer is niet gerechtigd die goederen te vervreemden, in gebruik af te staan, te verhuren of met zekerheden of andere beperkte zakelijke rechten te belasten , danwel anderszins aan derden af te staan.
 • 3.4  Indien afnemer enige betalingsverplichting niet nakomt en deze opeisbaar is, is N.V.Graniet gerechtigd goederen, waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, onaangekondigd van afnemer terug te nemen. N.V.Graniet is niet gehouden afnemer de schade te vergoeden, die deze in verband met de terugname lijdt. De kosten van het terugnemen en eventueel te gelde maken van de goederen komen geheel voor rekening van afnemer.Hetgeen N.V.Graniet nog van afnemer heeft te vorderen, wordt verminderd met de waarde die de teruggenomen goederen op dat moment voor N.V.Graniet in het economisch verkeer hebben, onverminderd haar overige rechten uit wet of overeenkomst. Een waarde in het economisch verkeer zal nooit hoger zijn dan de overeengekomen prijs, indien dat het geval is , geldt de overeengekomen prijs en ligt het aan de afnemer om te bewijzen dat de waarde hoger ligt. De afnemer krijgt de gelegenheid om binnen 1 maand na terugname, de betalingsverplichting volledig te voldoen.

Artikel 4 Prijs; aanpassing van prijs

 • 4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, omvat een opgegeven of overeengekomen prijs de omzetbelasting of enige andere in verband met de overeenkomst verschuldigde overheidsheffing en, in geval N.V.Graniet voor het transport van goederen zorg draagt, ook de kosten in verband met verpakking, emballage, transport en verzekering.
 • 4.2  Indien er wijzigingen in belastingen, en verhogingen door de Overheid van op te leggen heffing plaats vinden, kunnen deze door N.V.Graniet worden doorberekend aan de afnemer en wordt de afnemer daarvan in kennis gesteld. Ook als er wijzigingen optreden in kostenfactoren als premies van sociale en andere verzekeringen, materialen, waarde van vreemde valuta e.d. na het moment van de laatste (prijs) aanbieding, is N.V.Graniet gerechtigd die hogere kosten door prijsaanpassing, welke nooit meer dan 10% zullen bedragen, aanvullend in rekening te brengen onder vermelding van de oorzaak.
 • 4.3  Indien tussen N.V.Graniet en afnemer een prijs in een andere valuta dan de Surinaamse munteenheid is overeengekomen en die andere valuta ten opzichte van de Surinaamse munteenheid in waarde daalt na het moment van de laatste (prijs) aanbieding van N.V.Graniet, is N.V.Graniet gerechtigd de prijs aan te passen voor zoveel als nodig is om de opgetreden waardedaling tot het moment van volledige betaling goed te maken.

Artikel 5 Betaling

 • 5.1 Voor zover niet uitdrukkelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen, dient het resterend bedrag van de overeengekomen prijs bij aflevering van het product en/of oplevering van de diensten bij N.V.Graniet te worden voldaan, zonder aftrek van korting en /of verrekening of een beroep op opschorting. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 • 5.2 De afnemer stemt ermee in dat N.V.Graniet deelfacturen mag zenden en zal deze ook betalen.
 • 5.3 Vindt betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaats, dan wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft N.V.Graniet zonder enige ingebrekestelling het recht, onverminderd haar overige rechten uit dit verzuim en uit wet of overeenkomst:
  • a. tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan afnemer met de betaling in gebreke is;
  • b. op vergoeding van de schade als gevolg van de niet tijdige betaling, welke vergoeding in ieder geval bestaat uit een rente van 2% per maand over het niet tijdig betaalde bedrag in Surinaamse geldeenheid, over het niet tijdig betaalde bedrag in US Dollars of andere vreemde valuta, waarbij een gedeelte van een kalendermaand als een gehele kalendermaand wordt aangemerkt. De rente wordt berekend vanaf de datum van de betreffende factuur tot en met de dag der volledige betaling;
  • c. op vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en andere kosten ter inning van de aan N.V.Graniet toekomende vordering, waaronder de kosten voor juridische bijstand, die geheel voor rekening van de afnemer komen.
 • 5.4 Indien N.V.Graniet reden heeft te twijfelen aan de nakoming door afnemer van zijn betalingsverplichting – waarbij de navolgende omstandigheden aan de zijde van afnemer in ieder geval een voldoende reden voor twijfel vormen: herhaalde nalatigheid in betaling, beslaglegging ten laste van afnemer, surseance van betaling, faillissement, gehele of gedeeltelijke staking van het bedrijf – wordt al hetgeen afnemer aan N.V.Graniet verschuldigd is terstond opeisbaar en is N.V.Graniet gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten, totdat volledige betaling danwel – naar genoegen van N.V.Graniet – zekerheid voor de betaling is ontvangen. Tevens wordt de afnemer terstond rente, zoals berekend in artikel 5.3.b, verschuldigd op het openstaand bedrag berekend vanaf de factuurdatum. Vindt volledige betaling of genoegzame zekerheidstelling niet binnen veertien(14) kalenderdagen na het daartoe strekkende verzoek plaats, dan is N.V.Graniet gerechtigd, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, om de betreffende overeenkomst voor ontbonden te verklaren, zonder enige verplichting tot vergoeding aan de afnemer, onverminderd het recht van N.V.Graniet op zijn vordering en vergoeding van geleden en/of nog te lijden schade.

Artikel 6 Overmacht

 • 6.1  Voor N.V.Graniet gelden als overmacht: omstandigheden van feitelijke, juridische of andere aard, die de tijdige nakoming van de overeenkomst verhinderen of bijzonder bezwaarlijk doen zijn. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen, bedrijfsbezettingen, productieonderbreking als gevolg van machinebreuk, storingen in toevoer van energie en water, brand e.d.; import- en exporttoeleveranciers en hulppersonen, tenzij de omstandigheden het gevolg zijn van opzet of grove schuld van N.V.Graniet.
 • 6.2  Doet zich aan de zijde van N.V.Graniet een omstandigheid van overmacht voor, dan zal hij de afnemer hiervan binnen redelijke termijn in kennis stellen. Tenzij buiten twijfel is dat de overmachttoestand drie maanden of langer gaat duren, worden de verplichtingen, waarvan de nakoming door overmacht wordt verhinderd of voor N.V.Graniet bijzonder bezwaarlijk wordt, automatisch opgeschort.

Artikel 7 Installatie en/of constructie

 • 7.1  Bij verkoop van goederen draagt N.V.Graniet slechts zorg voor de installatie, indien en voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
 • 7.2  Indien en voor zover N.V.Graniet voor de installatie zorg draagt, geldt het volgende:
  • a. Afnemer verleent alle medewerking die nodig is, zodat N.V.Graniet de installatie en/of constructie tijdig en deugdelijk kan (doen) uitvoeren. Afnemer draagt in ieder geval zorg voor : een goede en veilige toegang tot de werkplek, zo nodig ook buiten de bij afnemer gebruikelijke werktijden; een losplaats alsook voldoende opslagruimte, voorzover nodig overdekt en afsluitbaar; de benodigde energie, water, brand- en smeerstoffen en, tenzij anders wordt overeengekomen, door N.V.Graniet aan te wijzen hulpmaterialen.
  • b. Afnemer draagt er zorg voor dat alle werkzaamheden waarop door N.V.Graniet bij de installatie en/of constructie moet worden voortgebouwd en waarvan niet is overeengekomen dat zij door N.V.Graniet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld alle demontage werkzaamheden en alle elektriciens- en loodgieterswerkzaamheden, alle grond-, metsel-, fundatie-, timmer- en schilderwerk en verder alle andere werkzaamheden van bouwkundige aard, tijdig en deugdelijk worden uitgevoerd.
  • c. Afnemer verleent alle medewerking ter bewerkstelliging en handhaving van de veiligheid op de werkplek, daarbij mede in acht nemend de terzake geldende wettelijke en bedrijfsvoorschriften. Als de afnemer aan het voorgaande niet voldoet binnen de afgesproken redelijke termijn en N.V.Graniet daardoor niet kan presteren, zal dat toegerekend worden aan de afnemer .

Artikel 8 Kwaliteit: keuring; herstel van gebreken; onderhoudsbeurten van verkochte goederen.

 • 8.1  N.V.Graniet levert goederen en verricht werkzaamheden die voldoen aan de kwaliteitseisen die uitdrukkelijk zijn overeengekomen, en aan de wettelijke voorschriften. Voor zover met betrekking tot te leveren goederen of te verrichten prestaties niet uitdrukkelijk kwaliteitseisen zijn overeengekomen, zal de kwaliteit van de te leveren goederen en prestaties niet liggen beneden de goede gemiddelde kwaliteit.
 • 8.2  De garantieperiode is 1 (één) maand, gerekend vanaf de dag na levering. Binnen deze garantieperiode maakt afnemer aanspraak op herstel van geconstateerde gebreken, mits deze gebreken niet het gevolg zijn van normale slijtage, ondeskundig of onzorgvuldig gebruik.
 • 8.3  Met betrekking tot het ongedaan maken van tekorten en gebreken, met uitzondering van reparaties, gelden verder nog de volgende bepalingen:
  • a. N.V.Graniet zal zich inspannen om het ongedaan maken, zo spoedig als bij de gegeven omstandigheden mogelijk is, uit te (doen) voeren. Afnemer biedt alle daartoe vereistemedewerking.
  • b. Het ongedaan maken geschiedt zoveel mogelijk op een der werkplaatsen van N.V.Graniet.
  • c. Goederen of onderdelen, die bij vervanging vrij komen, worden automatisch eigendom van N.V.Graniet.
  • d. Het recht van afnemer jegens N.V. Graniet op ongedaan maken van tekorten en gebreken vervalt, wanneer afnemer het ongedaan maken zonder voorafgaande toestemming van N.V.Graniet zelf uitvoert of door een derde doet uitvoeren.
  • e. Het zich voordoen van tekorten of gebreken vormt geen grond voor opschorting van de betalingsverplichting van afnemer jegens N.V.Graniet, tenzij N.V.Graniet met opschorting van de betalingsverplichting heeft ingestemd. Komt afnemer ook na een schriftelijke aanmaning daartoe zijn betalingsverplichting niet na, dan brengt dat verval van zijn recht op herstel van tekorten en gebreken mee, onverminderd de rechten van N.V.Graniet, zoals haar recht op de vordering, rente, kosten en boete.
 • 8.4  Het zich voordoen van tekorten of gebreken, ten aanzien waarvan N.V.Graniet een plicht tot ongedaan maken heeft, kan pas dan een grond voor ontbinding door afnemer van de betrokken overeenkomst vormen, indien N.V.Graniet ook na schriftelijke aanmaning daartoe binnen een aan alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn, nalaat het tekort of gebrek alsnog ongedaan te maken.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • 9.1  Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde is N.V.Graniet slechts aansprakelijk voor schade, indien de schade voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van de bedongen werkzaamheden en de afnemer bewijst dat de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld zijdens N.V.Graniet of derden waarvan N.V.Graniet zich bij de uitvoering van de bedongen werkzaamheden bedient, dan wel van ernstige gebreken van de zaken waarvan N.V.Graniet zich bij de uitvoering van de bedongen werkzaamheden bedient, de betreffende derden en/of zaken niet door of vanwege de afnemer aan N.V.Graniet ter beschikking zijn gesteld en de geled en schade bovendien niet overigens mede het gevolg is van een omstandigheid die aan de afnemer kan worden toegerekend.
 • 9.2  N.V.Graniet is niet aansprakelijk voor de kosten van gederfde inkomsten en/of winsten en is niet aansprakelijk voor de gevolgschade of welke andere directe of indirect schade dan ook, metuitzondering van opzet of grove schuld, welke direct en/of indirect het gevolg is of verband houdt met een gebrek of anderszins.
 • 9.3  De afnemer vrijwaart N.V.Graniet tegen alle vorderingen en andere gerechtelijke en buitengerechtelijke acties van derden in verband met de uitvoering van de bedongen werkzaamheden zijdens N.V.Graniet of het gebruik van de door N.V.Graniet aan de afnemer geleverde goederen.
 • 9.4  De bovenstaande bepalingen gelden mede ten behoeve van de personen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van jegens afnemer bestaande verplichtingen van N.V.Graniet.

Artikel 10 Reparatie en Onderhoud

 • 10.1 Indien goederen aan N.V.Graniet ter reparatie zijn aangeboden, dienen zij binnen de afgesproken termijn te worden opgehaald. Indien de afnemer nalaat die goederen binnen twee maanden na het verstrijken van de factureringsdatum af te halen, is N.V.Graniet gerechtigd die, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te gelde te maken, dit kan openbaar zowel onderhands geschieden, dit teneinde de vordering op de afnemer te verhalen, onverminderd de overige rechten van N.V.Graniet. Hiertoe machtigt de afnemer N.V.Graniet uitdrukkelijk.
 • 10.2 Het risico van door N.V.Graniet ter reparatie of anderszins onder het beheer van N.V.Graniet aanvaarde goederen blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van N.V.Graniet, bij de afnemer.

Artikel 11. Wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst

 • 11.1  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • 11.2  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. N.V.Graniet zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • 11.3  Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal N.V.Graniet de afnemer hierover tevoren inlichten.
 • 11.4  Indien een vast tarief is overeengekomen, zal N.V.Graniet daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
 • 11.5  In afwijking van het te dezen bepaalde zal N.V.Graniet geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 12 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 • 12.1 Op de rechtsverhouding (en) tussen N.V.Graniet en afnemer, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, is het Surinaams recht van toepassing en de Surinaamse rechter bevoegd.
Facebook
Instagram